Archiwum kategorii ‘Prince2’


Sterowanie zmianami

piątek, 17 Lipiec 2009

biznes 15Sterowanie zmianami

Rodzaje zmian:

 1. otrzymany jest wniosek o wprowadzenie zmian, koszty wynikające z tego powodu pokrywa klient
 2. jest jedno odstępstwo, które dotyczy naprawy i pokrywa je dostawca.
 3. a w przypadku ustępstwa dochodzi do braku działań korygujących.

Tagi: , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   116 komentarzy »

Zarządzanie konfiguracją

piątek, 17 Lipiec 2009

Zarządzanie konfiguracją – ma ona na celu kontrolę nad wszystkimi produktami projektu. Konfiguracja jest zbiorem produktów w logiczny sposób powiązanych, które są traktowane, jako jedna złożona całość. Uwzględnia ona cechy zależne między nimi tak jak wersje części

składowych oraz ich statusy.

5 elementów zarządzania konfiguracją:

 • Planowanie
 • Identyfikacja
 • Kontrola
 • Charakteryzowanie statusu
 • Weryfikacja

Musi ona zapewnić:

 1. Mechanizmy zarządzania, śledzenia oraz zapewnienia utrzymywania kontroli nad wszystkimi produktami projektu.
 2. Gwarancja, pewność i bezpieczeństwo przechowywanie każdego produktu.
 3. Jest możliwość wyboru składników, które będzie zawierać ukończony, funkcjonujący produkt.
 4. System rejestrowania, śledzenia i dokumentowania wszystkich zagadnień projektowych.

Tagi: , , , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   92 komentarzy »

Jakość w środowisku projektowym

piątek, 17 Lipiec 2009

Jakość w środowisku projektowym – celem tego jest wytworzenie produktów, zgodnie  z ich zastosowaniem, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania jakościowe klienta.

4 składniki zarządzaniem jakością:

 • Systemie Zarządzania Jakością
 • Funkcja  zapewniania jakości
 • Planowaniu jakości
 • Kontroli jakości

Jakość produktów, które powstają w samym projekcie jest wynikiem podwójnej obiektywnej kontroli.

Tagi:

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   110 komentarzy »

Zarządzanie ryzykiem

piątek, 17 Lipiec 2009

Zarządzanie ryzykiem – z uwagi na niepowtarzalność realizowanych parametrów i zmian w otoczeniu, każdy projekt bierze pod uwagę możliwość wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń, które mogą mieć istotne znaczenie na sposób jego realizacji. Ryzykiem jest niepewność wyniku. Celem tego projektu jest utrzymanie ryzyka w dopuszczalnych ryzach w taki sposób aby był on efektywny racjonalny w kosztach.

3 zasady zarządzania ryzykiem:

 • tolerancja na ryzyko
 • odpowiedzialność za ryzyko
 • przynależność ryzyka (własności)

Parametry ryzyka:

1.Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

2.Oddziaływanie na projekt

3.Bliskość czasowa ewentualnego wystąpienia

Kroki sterowania ryzykiem:

1.Identyfikowanie ryzyka

2.Kategoryzowanie

3.Wyznaczanie właściciela

4.Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia

5.Ocena oddziaływania na projekt

6.Ocena oddalenia w czasie

7.Ocena ryzyka (iloczyn)

8.Wyznaczenie obszaru ryzyka – linii tolerancji

9.Określenie opcji działań

1. zapobieganie

2.ograniczenie

3.przeniesienie na transfer

4.akceptacja

5.działanie zapobiegawcze

10.zalecanie działania właściwego

11.sprawdzenie kosztów ewentualnego działania wiążącego go z ryzykiem oraz z kosztami zmaterializowania go

Tagi: , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   90 komentarzy »

Elementy sterowania

piątek, 17 Lipiec 2009

Elementy sterowania – jej celem jest zapewnienie, że projekt jest przeprowadzany zgodnie z planem i uzasadnieniem biznesowym.

Podstawowe elementy:

 • Inicjowanie projektu
 • Raporty o ważnych wydarzeniach
 • Raporty o istotnych odchyleniach
 • Ocena nadzwyczajna
 • Ocena końcowa etapu
 • Zamknięcie projektu

Tolerancja

Tolerancja – to mogące występować odchylenia od planu, o których nie trzeba informować wyższego szczebla zarządzania projektem. Odchylenia te są na tyle mało znaczące, ze nie stanowią zagrożenia dla powodzeni projektu. Tylko o wszelkich prognozowanych i istotnych odchyleniach Kierownik projektu musi informować komitet sterujący.

Parametry tolerancji:

 • czas
 • koszty
 • korzyści
 • ryzyko
 • jakość
 • zakres

Tagi: , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   88 komentarzy »

Plany

piątek, 17 Lipiec 2009

Plany – zanim plany zostaną przekazane do realizacji wpierw muszą być zatwierdzone.

3 Poziomy planu:

 • plan projektu
 • plan etapu
 • plan pracy zespołu

czwartym typem planu jest plan naprawczy, który ma na celu zastąpić plan etapu w wyniku zagrożenia istotnymi odchyleniami które przekraczają tolerancję.

Tagi: ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   159 komentarzy »

Organizacja

piątek, 17 Lipiec 2009

Organizacja (firma) – do jej zadań należy definiowanie ról i odpowiedzialności osób zarządzających oraz realizujących projekt.

 • Kierownik projektu występuje w roli pracownika, który bierze na siebie obowiązek wytworzenia produktów projektu.
 • projekt na zewnątrz reprezentuje Komitet Sterujący.
 • w skład komitetu sterującego powinny wchodzić wyłącznie osoby takie osoby, które mają odpowiednie możliwości aby przydzielać zasoby do projektu.
 • Prince 2 w głównej mierze opiera się na kontraktach, z tego wynika że w metodzie nie występują polecenia służbowe.
 • na wszystkich członków Komitetu Sterującego spoczywa odpowiedzialność  za nadzór projektu .
 • za prowadzenie projektu odpowiada przewodniczący Komitetu Sterującego.
 • zakaz kumulowania ról, gdyż takie działania mogłyby obniżyć efektywność osób zaangażowanych w projekt.

Czym jest Komitet sterujący?

Komitet Sterujący – jest to organ, który wspiera kierownictwo przedsiębiorstwa w działaniu. W głównej mierze dotyczy podejmowania decyzji strategicznych, obejmujące zakres realizacji w przyszłości. Podejmuje on decyzje przy rozplanowaniu różnych podanych projektów, który ma wejść w życie. Jest również odpowiedzialny za jego monitoring oraz zarządzanie, czyli kontrola na poziomie strategicznym, czy projekt jest realizowany zgodnie z założonymi wcześniej celami, kontrola nad zakresem kosztów oraz czasowych terminów. Ocenianie i akceptacja jest wynikiem konsensusu czyli przy udziale Zespołu Projektowego, który proponuje działania zmierzające do realizacji projektu.

Tagi: , , , , , , , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   1 komentarz »

Uzasadnienie biznesowe

piątek, 17 Lipiec 2009

Uzasadnienie biznesowe – ma na celu uzasadnić zaangażowanie zasobów ( ludzkich, materialnych, finansowych) w  projekt.

To uzasadnienie powinno być aktualizowane w ciągu całego cyklu życia projektu.

Zawiera ono:

 • Przesłanki przemawiające za podjęciem projektu
 • Możliwe warianty realizacji
 • Oczekiwane korzyści w związku z projektem
 • Zestawienie głównych zagrożeń ciążących nad projektem
 • Koszty realizacji projektu uwzględniające kontrole budżetu
 • Terminy realizacji części projektu
 • Ocenę opłacalności inwestycji, jaką jest projekt.

Tagi: , , , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   1 komentarz »

Komponent

piątek, 17 Lipiec 2009

Komponent – jest to grupa produktów zarządczych, która jest wytwarzana

i wykorzystywana w procesach składających się na projekt.

Metodyka Prince 2 obejmuje osiem komponentów:

 1. Uzasadnienie biznesowe, które motywuje przeprowadzenie konkretnego projektu.
 2. Organizacja
 3. Plany
 4. Elementy sterowania
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Jakość w środowisku projektu
 7. Zarządzanie konfiguracją
 8. Sterowanie zmianami

Tagi: , , , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   102 komentarzy »

Zamykanie projektu

piątek, 17 Lipiec 2009

Zamykanie projektu – musi ono przebiegać w sposób kontrolowany i uporządkowany. Doświadczenie zdobyte podczas tworzenia projektu jest rejestrowane, tworzy się dokument przekazania projektu oraz planowany jest przegląd po wdrożeniowy. Gdy projekt zostaje zakończony w zaplanowanym terminie następuje ocena jego skutków biznesowych co prowadzi do przeglądu po projektowego.

Pod procesy:

 • Przygotowanie projektu do zamknięcia
 • Określanie działań następczych
 • Przegląd oceniający projekt

Kroki jakie trzeba wykonać:

 1. Sprawdzenie, czy wszystkie produkty zostały dostarczone odbiorcy i przez niego zaakceptowane
 2. Sporządzenie listy wszystkich działań, jakie będą musiały być podjęte przez służby eksploatacji i utrzymania
 3. Zaplanowanie, jak i kiedy będzie można ocenić, czy dostarczone produkty przynoszą oczekiwane korzyści
 4. Złożenie raportu z dokonań projektu

Tagi: , , , ,

Zaszufladkowany do Prince2   2 komentarzy »