Wpisy otagowane ‘wymiana informacji’


Metoda TenStep

czwartek, 30 Lipiec 2009

biznes 10Inaczej mówiąc „Metoda na sukces”. Jest to metoda 10 kroków (ten step), została ona stworzona na przykładzie Project Management Body of Knowledge przez Project Management Institute. Jego zaletami są skalowalność proponowanych rozwiązań i elastyczność.

Podstawową zasadą jest to, iż im większy projekt oraz szczegółowo rozbudowany tym więcej kroków trzeba będzie wykonać krok po kroku. A chodzi tu dokładnie o to aby iść w stronę poszerzenia projektu a nie jak najwcześniejszego jego zakończenia. Nazywanego potocznie metodą gumy.

10 kroków:

  1. Definiowanie zakresu projektu
  2. Tworzenie harmonogramu oraz planowanie budżetu
  3. Zarządzanie planem budżetu i harmonogramem
  4. Zarządzanie problemami krytycznymi.
  5. Zarządzanie zmianą
  6. Zarządzanie komunikacją
  7. Zarządzanie ryzykiem
  8. Zarządzanie ludźmi
  9. Zarządzania jakością
  10. Zarządzania pomiarami

Definiowanie zakresu projektu – chodzi w nim o to aby właściwie i w prosty sposób nazwać oraz opisać, dzięki łatwemu przekazowi informacji łatwiejsze jest porównanie tego co oczekuje sponsor, a co dostarczy mu kierownik projektu. Zagłębiając się bliżej w temat, nie jest wcale łatwe do zrobienia. Bo opisać w kilku zdaniach oczekiwane przez sponsora produkty, które dostarcza zespół projektowy. Ale jeszcze większym utrudnieniem jest aby zapisane informacje były zrozumiała dla każdego z nich tak samo. Ułatwia to słownik pojęć, które są podstawowe oraz jasno jednoznacznie zdefiniowane co będzie akceptowane przez sponsora i kierownika projektu. Dołączamy do tego również kosztorys, czas realizacji, podział obowiązków zespołu na zespół a odbiorców projektu oraz gdzie i w jaki sposób będą one realizowane.

Tworzenie harmonogramu oraz planowanie budżetu – wszystko to co zrobiliśmy w czasie realizacji kroku pierwszego umieszczamy na harmonogramie i tworzymy budżet. Kierownik projektu tworzy poprawną sekwencje czynności, które są niezbędne: diagram sieciowy oraz zasoby do zadań. Są to szablony harmonogramów oraz arkusze wspomagające zrobienie budżetu.

Zarządzanie harmonogramem i budżetem – chodzi w nich o proces, który zarządzana zaplanowanym wcześniej planem. Wymaga on systematycznego przeglądania harmonogramu zaznaczając sytuacje aktualną projektu oraz jego realizacje budżetu. Kierownik projektu powinien stworzyć obserwując tok działań projektu na ścieżkach krytycznych działania pro aktywne, które przeciwdziałają w wyniku działań nie przewidzianych oraz niebezpieczeństwom. Bardzo ważne w tym kroku jest doświadczenie oraz rzetelność pomiarów.

Zarządzanie problemami krytycznymi – ma to na celu korygowanie na bieżąco jeśli wystąpią mniejsze lub większe problemy w zakłócaniu jego pracy. Przypadku gdy wystąpi mały problem do akcji przystępuje kierownik projektu mając do dyspozycji możliwość przesuwania środków oraz sił. W przypadku gdy dojdzie do krytycznego dużego problemu, który wykracza możliwości kierownika projektu jest potrzebna pomoc osób z zewnątrz zazwyczaj jest nią sponsor projektu, prosi się go o zmianę budżetu, zakresu oraz termin zakończenia projektu.

Zarządzanie zmianą – na wstępie trzeba się zagłębić w istotę problemu, czym jest zakres projektu? A jest to krótko ujmując metoda opisu logicznego granic projektu. Czyli co się znajdzie a co się nie znajdzie w projekcie, dostarczone będzie lub nie, daje dane, które będą potrzebne w związku z realizacją projektu i jednostki organizacyjne do niego zaangażowane. Zarządzanie zmianą zakresu projektu, które określa czy to co zatwierdziliśmy w definicji projektu (krok pierwszy) zachował bieżącą wykonalność. Kierownik projektu wyposażony jest w całą gamę wytycznych, które pozwala mu na kompleksowe oraz spójne zarządzanie zmianami. Od formularzy zgłoszeń i analizy zmiany proponowanej kończącej na procedurach identyfikacji wspierającej skutki zastosowanej zmiany oraz utrzymanie statusu quo.

Zarządzanie komunikacją – głównym założeniem jest to aby projekt komunikował swój status. W tym celu organizuje się spotkania statusowe albo raporty. Na podstawie zbieranych danych, raporty, które są przedstawiane kierownikowi projektu a ten szczegółowo przedstawia informacje sponsorowi projektu, ułatwia to systematyczną komunikacje. Szablon raportowania wygląda następująco: Zespół Projektowy – Kierownik Projektu oraz Kierownik Projektu – Sponsor Projektu.

Zarządzanie ryzykiem – czyli inaczej mówiąc proces pro aktywny. Polega on na tym aby przewidzieć ryzyko, które nie miało miejsca ale w każdej chwili zdarzyć się może. Kierownik projektu przez cały cykl projektu powinien na bieżąco monitorować plan ryzyka. Zarządzanie ryzykiem nakazuje prowadzenie szczegółowej analizy i identyfikacji oraz klasyfikacje ryzyka ma to na celu przydział każdemu z nich stopnia ważności wystąpienia ryzyka.

Zarządzanie ludźmi - manager zespołu inaczej mówiąc kierownik projektu. Obejmuje on zagadnienia związane z planowaniem zatrudnień czyli rekrutacja oraz pozyskiwanie z innych placówek, rozwój umiejętności pracowników oraz na bieżąco zarządzanie projektem. Dostępne narzędzia: modele kompetencji, plan przydziału do wyznaczonych zadań oraz formularze zatrudnienia na określone stanowiska.

Zarządzanie jakością – kierownik projektu ma za zadanie przygotować plan działania, tak żeby dostarczony produkt gwarantował odpowiednią jakość. Dla lepszego efektu nawet konieczne jest stworzenie takiego procesu, który zagwarantuje jakość, a ma to na względzie w szczególności monitoring oraz oprogramowanie projektu. W przypadku żeby nie dopuścić do odchylenia założonych wcześniej norm a ułatwia to obiektywna, rzetelna oraz aktualna wiedza dotycząca jakości produktu.

Zarządzanie pomiarami – do jego zadań należy zbieranie pomiarów jako zaawansowany proces zarządzania. Jest on niezbędnym do realizacji projektu, jeśli tylko wystarczy czasu do zgromadzenia i przeanalizowania potrzebnych informacji oraz jego planu do działań korygujących. Dla lepszej efektywności projektu najlepiej zapoznać się z zasadami ustalenia wskaźników wartości, techniki budowania systemu oraz budowania mierników efektywnościowych, kosztowych, jakościowych i harmonogramowych.

Metodyka TenStep jet jedną z wielu metodyk zarządzania projektem. Można powiedzieć też, że jest jedną wielką rodziną metodyk, która tworzy system integralny pod względem procesów, technik oraz narzędzi, które zarządzają procesem.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Co to jest metoda projektu?

środa, 15 Lipiec 2009

biznes 23Metoda projektu powstała w Stanach Zjednoczonych XX w. Za twórce tej metody uważa się Williama H. Klipatricka. Uważał on ,że metoda projektu jest naczelną zasad dydaktyczną, a nie tylko jedną z wielu metod kształcenia. Twierdził on również, że uczniowie powinni sami zdobywać wiedzę i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, a nie przyswajać wiedzę teoretyczną. Z godnie z jego przekonaniami, uczniowie nie powinni być zmuszani do podejmowania niechcianych przez nich działań bo nie przyniosą one zamierzonego efektu. To uczniowie powinni decydować, co chcą robić. Z kolei rola szkoły jest stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju.

Metoda projektu – nazywamy metodę nauczania na różnych poziomach rozwoju, ponadto daje ona szanse wyboru jej aktywności. Dzięki temu łatwiej jest nabytą wiedzę wcielić w praktykę. Wybór tematu powinien odnosić się do zainteresowań oraz doświadczeń życiowych, który owocuję później lepszym efektem zdobytej wiedzy.

Projekt to zbiór aktywności, które są ze sobą powiązane w złożony sposób, dążą do osiągnięcia celu, oraz mają z góry zaplanowany początek i koniec.

Projekt możemy podzielić na trzy etapy:

Etap I

Najważniejszym i podstawowym elementem na wstępie jest wybór odpowiednie tematu, następnie analizuje się stan wiedzy na temat dotyczący projektu oraz umiejętności. Następnie osoba nadzorująca projekt tworzy siatki pojęciowe, ułatwią one dobór pojęć na dany temat. Później przechodzi się do dyskusji czyli określanej mianej „spotkania w kręgu”,

dzięki temu osoby realizujące projekt mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, sugestiami, tym co ich interesuje i tym się szerzej zagłębić oraz zbadać. Podstawą prowadzenia projektu jest odpowiedni dobór zagadnienia, który będzie realizowany. Następnie zapisuję się problemy, które mogą wyniknąć. Zakłada się hipotezy weryfikuje je oraz formułuje pytania.

Etap II

Jest najważniejszym etapem badawczym, niezależnie czy znajduje się na miejscu czy w terenie. W tym miejscu następuje dzielenie się doświadczeniami przeżytymi podczas prowadzenia doświadczenia związanego z tematem projektu. Później następuje faza badania rzeczy, przy pomocy dostępnych lub możliwych pod ręką przedmiotów. Ustalana zostaje lista pytań do eksperta z tej dziedziny, który będzie mógł udzielić nam porad oraz wskazówek.

Etap III

W końcowym etapie dochodzi do podsumowania oraz podzielenia się wiedzą, która została nabyta i nabytymi doświadczeniami, dochodzi tutaj do weryfikacji hipotez a następnie do podsumowania i prezentacji wyników projektu.

Tagi: , , , , , , , ,